Menu
Strona główna

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO POZYSKAJFINANSOWANIE.PL

1. Postanowienia wstępne.

 

- Strona https://pozyskajfinansowanie.pl jest Serwisem Internetowym, którego właścicielem jest spółka E-FUND24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. T. Zana 11A (20-601 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562980, której akta rejestrowe znajdują się w dyspozycji Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679 – 315 – 50 – 24, REGON: 368077227, adres poczty elektronicznej biuro@pozyskajfinansowanie.pl (dalej:”EFUND24”).

- Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkowników, w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której EFUND24 umożliwia Użytkownikom dostęp do bazy instytucji i Programów w ramach których możliwe jest pozyskanie finasowania dla przedsiębiorców oraz wyszukanie przez Użytkowników podmiotów zainteresowanych pozyskaniem takiego finansowania, ewentualnie, na życzenie Użytkownika, przeprowadzenie procesu przygotowania wniosku bądź wyszukania odpowiedniego podmiotu świadczącego usługi w zakresie pozyskiwania finansowania na rzecz przedsiębiorców z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Serwis Internetowy.

- Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://pozyskajfinansowanie.pl, w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi, niezależnie od wybranego profilu Konta Użytkownika, w dowolnym czasie, jego odtwarzanie utrwalenie i wydrukowanie.Na potrzeby świadczenia przez EFUND24 usług na rzecz Użytkownika niezbędne jest:

 1. Założenie przez Użytkownika Konta Użytkownika,
 2. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, dostępnej pod adresem: https://pozyskajfinansowanie.pl/polityka-prywatnosci/ przed rozpoczęciem korzystania z usług,
 3. Dysponowanie sprzętem komputerowym spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w Regulaminie.
  1. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z usług świadczonych przez EFUND24 na jego podstawie, wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Korzystanie z Serwisu jest co do zasady nieodpłatne, przy czym dostępne nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu Internetowego są ograniczone. W przypadku chęci skorzystania z płatnych funkcji Serwisu Internetowego Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o konieczności wniesienia opłaty. Zasady ponoszenia opłat zostały uregulowane w § 4 Regulaminu.
  3. Dane kontaktowe EFUND24:

  Adres: Kurpińskiego 62, 02-733 Warszawa

  Telefon: (+48) 534307050

  Adres e-mail: biuro@pozyskajfinansowanie.pl

  • 2. Definicje.

  Wszelkie terminy pisane wielką literą w treści Regulaminu lub jego Załącznikach, mają następujące znaczenie:

  1. EFUND24 – spółka pod firmą EFUND24 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. T. Zana 11A (20-601 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562980, której akta rejestrowe znajdują się w dyspozycji Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679 – 315 – 50 – 24, REGON: 368077227.
  2. Formularz – aplikacja udostępniona przez EFUND24 zalogowanym Użytkownikom Serwisu Internetowego umożliwiająca wprowadzenie danych i wygenerowanie na ich podstawie Raportu, Wniosku o pożyczkę unijną, którego treść uzależniona będzie od rodzaju konta oraz wprowadzonych informacji.
  3. Formularz kontaktowy – aplikacja udostępniona przez EFUND24 zalogowanym Użytkownikom Serwisu Internetowego, umożliwiająca wprowadzenie danych kontaktowych przez Użytkownika, przeznaczona dla Użytkownika poszukującego finansowania, zainteresowanego kontaktem z Pośrednikiem mogącym pomóc za odpłatnością, bądź bez, w zakresie doboru odpowiedniego Programu i formy finansowania oraz ewentualnego przeprowadzeniu procedury pozyskania finansowania, na podstawie odrębnej Umowy.
  4. Instytucja Finansująca – każdy Użytkownik, bądź podmiot prezentujący w ramach Serwisu Internetowego ofertę w zakresie Programów i możliwości pozyskania finansowania zarówno prywatnie jak i ze środków publicznych. Lista Instytucji Finansujących jest dostępna pod adresem: https://pozyskajfinansowanie.pl/podmioty-wspolpracujace/.
  5. Konto Instytucji Finansującej – Konto Użytkownika, który jest Instytucją Finansującą.
  6. Konto MŚP – Konto Użytkownika MŚP.
  7. Konto Pośrednika – Konto Użytkownika, który jest Pośrednikiem.
  8. Konto Użytkownika – prowadzony dla Użytkownika przez EFUND24 pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach.
  9. Pośrednik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu Internetowego, prowadząca działalność polegającą na odpłatnym, bądź nieodpłatnym, udzielaniu kompleksowego wsparcia innym osobom lub podmiotom w uzyskaniu finansowania, w tym w szczególności w dopasowaniu odpowiedniego Programu oraz opracowaniu i złożeniu Wniosku, na podstawie odrębnej umowy.
  10. Prescoring – dokonana na podstawie algorytmu skonstruowanego z zastosowaniem elementów subiektywnych, niewiążąca ocena prawdopodobieństwa uzyskania przez Użytkownika MŚP finansowania w ramach wybranego przez niego Programu, ustalona na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego.
  11. Programy – znajdujące się w bazie EFUND24 konkretne programy, bądź inicjatywy, w tym w szczególności prowadzone lub dofinansowane przez Unię Europejską, w ramach których istnieje możliwość uzyskania finansowania przez Użytkowników.
  12. Raport – płatna usługa EFUND24, polegająca na możliwości pobrania bądź wyświetlenia Raportu powstałego na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika do Formularza danych, wskazującego: (I) na dostępne dla Użytkownika i spełniające jego wymagania możliwości pozyskania finansowania, bądź (II) znajdujące się w bazie EFUND24 dane Użytkowników zainteresowanych pozyskaniem takiego finansowania.
  13. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą Serwisu Internetowego.
  14. Reklamacja – wystąpienie Użytkownika opisujące zdarzenie, w wyniku bądź w toku którego doszło do nieprawidłowości w świadczonych przez EFUND24 usługach.
  15. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez EFUND24 za pośrednictwem strony internetowej pl, w ramach którego udostępnia on Użytkownikom Formularz, Formularz Kontaktowy oraz bazę instytucji i Programów umożliwiających pozyskanie finasowania przez Użytkowników, bądź wyszukanie podmiotu, który może im w tym pomóc, a nadto przygotowywanie i pobieranie Raportów oraz składanie Wniosków z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
  16. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm).
  18. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu Internetowego w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, w tym poszukująca finansowania, poszukująca Klienta, bądź uzupełniająca dane dotyczące metod i rodzajów finansowania dostępnych w ramach Serwisu Internetowego.
  19. Użytkownik MŚP – Użytkownik, który jest Małym, Mikro lub Średnim Przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018 r. poz. 646).
  20. Wniosek – wniosek składany przez Użytkownika do Instytucji Finansującej, na podstawie którego Instytucja Finansująca może potencjalnie przyznać Użytkownikowi finansowanie, w ramach konkretnego Programu, którego wniosek dotyczy.
  • 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez EFUND24 z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy założeniu Konta Użytkownika oraz każdorazowym logowaniu w Serwisie Internetowym jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  2. Przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – za pomocą Serwisu Internetowego – jest świadczenie przez EFUND24 usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Serwis internetowy służy przede wszystkim do prezentowania Programów Użytkownikom MŚP oraz Pośrednikom, a nadto przekazywania danych kontaktowych Użytkowników Pośrednikom oraz Instytucjom Finansującym, na podstawie danych wprowadzonych przez tych Użytkowników w Formularzu, bądź Formularzu Kontaktowym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu Internetowego.
  5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia EFUND24 do przekazania danych Użytkowników wzajemnie innym Użytkownikom Serwisu Internetowego, w tym w szczególności do przekazania danych Użytkowników MŚP i Pośredników oraz danych przez nich wprowadzonych – innym Pośrednikom oraz Instytucjom Finansującym, w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez EFUND24.
  6. Serwis Internetowy oferuje trzy rodzaje Kont Użytkowników, które różnią się możliwościami oraz zakresem posiadanych uprawnień:
   1. Konto MŚP – stanowi konto dla aktualnego bądź przyszłego przedsiębiorcy poszukującego finansowania lub Programu w ramach którego mógłby takie finansowanie uzyskać. W ramach Konta MŚP Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do Formularza, Formularza Kontaktowego, bazy wiedzy oraz możliwości przygotowania wstępnego wniosku do Instytucji Finansującej, bez możliwości jego wygenerowania, wydrukowania, bądź sporządzenia załączników.
   2. Konto Pośrednika – stanowi Konto dla Pośrednika, w ramach którego może on zweryfikować dostępność Programów dla swojego Klienta oraz pozyskać informacje, w tym dane kontaktowe dotyczące Użytkowników zainteresowanych uzyskaniem finansowania, którzy wypełnili Formularz Kontaktowy. Pośrednik może nadto wypełnić w imieniu Klienta Formularz, Formularz Kontaktowy lub Wniosek. W ramach Konta Pośrednika Pośrednik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta MŚP. Założenie i aktywowanie Konta Pośrednika wymaga wcześniejszej weryfikacji podmiotu usiłującego założyć takie konto oraz podpisania odrębnej umowy.
   3. Konto Instytucji Finansującej – stanowi Konto dla Instytucji Finansującej, w ramach którego może ona dokonywać rejestracji nowych oraz aktualnie obowiązujących Programów, aktualizować wcześniej wprowadzone informacje oraz przekazywać ogłoszenia dotyczące danego Programu. W ramach Konta Instytucji Finansującej uzyskuje ona bezpłatny dostęp do funkcjonalności Konta MŚP oraz możliwość wprowadzania i aktualizowania danych o Programach i bazy wiedzy. Założenie i aktywowanie Konta Instytucji Finansującej wymaga wcześniejszej weryfikacji podmiotu usiłującego założyć takie konto oraz podpisania odrębnej umowy.
  7. Użytkownik MŚP, bądź Pośrednik mogą wypełnić Formularz, w którym podają dane dotyczące poszukiwanego finansowania wskazując jego rodzaj, wartość, ewentualny okres w jakim finansowanie ma podlegać spłacie oraz inne dane wskazane w Formularzu, w celu wyboru spośród wszystkich zarejestrowanych w Serwisie Internetowym Programów tych, które najlepiej spełniają kryteria wskazane przez Użytkownika.
  8. Dane niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym w szczególności dane zawarte w Formularzu, Formularzu Kontaktowym, Wniosku, wprowadzane są samodzielnie przez Użytkownika.
  9. Po wypełnieniu Formularza w Serwisie Internetowym, powstanie możliwość wygenerowania płatnego Raportu zawierającego wskazanie Programów, które zgodnie z podanymi w Formularzu kryteriami, najlepiej spełniają wymogi Użytkownika oraz uzyskania Prescoringu w ramach wybranych Programów.
  10. Cena Raportu oraz innych odpłatnych usług świadczonych przez EFUND24 w ramach Serwisu Internetowego zostanie każdorazowo określona na podstawie cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, aktualnego w chwili korzystania z usługi przez danego Użytkownika.
  11. Po uiszczeniu Ceny Użytkownik będzie mógł pobrać Raport i ustalić Prescoring. Opłacony Raport będzie dostępny do pobrania w dowolnej chwili z poziomu Konta Użytkownika.
  12. Rodzaj Raportu i jego treść oraz ewentualna zgodność z potrzebami i wymaganiami Użytkownika uzależniona jest od rodzaju założonego Konta Użytkownika oraz rzetelności danych wprowadzonych przez danego Użytkownika do Formularza.
  13. Prescoring jest narzędziem pomocniczym – niemającym wpływu na faktyczną ocenę zdolności finansowych Użytkownika MŚP dokonaną przez Instytucję Finansującą, a jego wysokość uzależniona jest od rzetelności danych wprowadzonych przez danego Użytkownika do Formularza.
  14. Treść Raportu oraz wysokość Prescoringu należy traktować jako informację o rezultatach automatycznej operacji przeprowadzonej w oparciu o algorytm skonstruowany z zastosowaniem elementów subiektywnych, nie zaś jako ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysokość uzyskanego Prescoringu, ani treść Raportu nie stanowi gwarancji uzyskania finansowania w ramach wskazanych w nim Programów.
  15. Użytkownik MŚP, bądź Pośrednik mogą wypełnić Formularz Kontaktowy, w którym podają ogólne dane dotyczące parametrów poszukiwanego finansowania oraz dane kontaktowe.
  16. Na podstawie wypełnionego Formularza Kontaktowego generowana jest odpowiednia informacja, która jest następnie przekazywana odpłatnie Pośrednikom, lub Instytucji Finansującej w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem korzystającym z Formularza Kontaktowego. Cena przekazania informacji, o której mowa w niniejszym punkcie ustalana jest na podstawie cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, aktualnego w chwili korzystania z usługi przez danego Użytkownika.
  17. Instytucja Finansująca ma możliwość wprowadzenia danych dotyczących Programów, w ramach których możliwe jest pozyskanie przez Użytkowników finansowania oraz ma możliwość aktualizowania tych danych w przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie parametrów, bądź zasad przyznawania finansowania.
  18. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu Internetowego poprzez zerwanie połączenia z Serwisem Internetowym.

   

  • 4. Zasady dokonywania zakupów w Serwisie Internetowym.
  1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest nieodpłatne, przy czym dostępne nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu Internetowego są ograniczone. W przypadku chęci skorzystania z wymienionych poniżej funkcjonalności Serwisu Internetowego konieczne będzie uiszczenie opłaty dodatkowej zgodnie z aktualnie obowiązującym w chwili ponoszenia opłaty cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o konieczności dokonania opłaty z tytułu usług świadczonych przez EFUND24, ze wskazaniem na sposób płatności i jej wysokość.
  2. Serwis Internetowy oferuje następujące płatne usługi, których cenę określa Cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu:
  3. Pobranie Raportu przez Użytkownika MŚP, bądź Pośrednika, zawierającego informacje o Programach mogących potencjalnie spełnić wskazane w Formularzu kryteria i możliwości pozyskania dofinansowania,
  4. Przygotowanie kompletnego wniosku do Instytucji Finansującej w celu uzyskania finansowania, w tym również sporządzenia załączników, projekcji finansowych etc. ich wydrukowania i podpisania.
  5. Przygotowanie oceny wstępnej 
  6. Przygotowanie projekcji finansowej rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Użytkowników MŚP prowadzących działalność w formie spółki osobowej, bądź kapitałowej, bądź projekcji finansowej dla księgi przychodów i rozchodów dla Użytkowników MŚP prowadzących działalność gospodarczą.
  7. Pozyskanie przez Pośrednika, lub Instytucję Finansującą informacji oraz danych kontaktowych Użytkowników, którzy poszukują finansowania oraz wypełnili Formularz Kontaktowy.
  8. Płatności w ramach Serwisu Internetowego realizowane będą za pomocą serwisu Przelewy24, prowadzonego przez spółkę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87.
  9. W celu wniesienia opłaty za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy złożyć w Serwisie Internetowym zamówienie  (poprzez kliknięcie ikony "Kupuję i płacę"), a następnie uiścić cenę wskazaną w Serwisie Internetowym.
  10. W celu wniesienia opłaty Użytkownik, po zatwierdzeniu zamówienia wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych przez operatora płatności, w szczególności: płatność przelewem online, płatność kartą płatniczą, płatność systemem BLIK, płatność przelewem tradycyjnym. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa w zakresie udostępnienia płatnego zasobu wygasa.
  11. Płatna usługa zakupiona za pośrednictwem Serwisu Internetowego zostanie udostępniona Użytkownikowi niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
  12. Po złożeniu zamówienia, a przed udostępnieniem płatnej usługi EFUND24 potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika.
  • 5. Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, EFUND24 informuje, iż nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, toteż mimo należytego zabezpieczania przez EFUND24 danych podanych przez Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu Internetowego, korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Użytkowników oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.
  2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez EFUND24 przy wykorzystaniu sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
  3. Oprogramowanie szpiegujące to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Przechwytuje ono informacje o komputerze oraz o Użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usługi w sieci Internet (np. loginy i hasła).
  4. Wirus komputerowy jest oprogramowaniem przenoszącym się poprzez pliki lub bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych. Jednym z najczęstszych przyczyn zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła w ramach sieci Internet.
  5. Spam to niezamówione wiadomości elektroniczne, w tym informacje handlowe.
  6. Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez EFUND24 przy wykorzystaniu sieci Internet, w tym poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Używając domowej sieci bezprzewodowej (WIFI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci.
  7. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
  • 6. EFUND24 jako pośrednik.
  1. EFUND24 nie jest Instytucją Finansującą i nie prowadzi żadnych Programów we własnym imieniu, bądź na własną rzecz.
  2. EFUND24 umożliwia jedynie przekazywanie informacji między Instytucjami Finansującymi, a pozostałymi Użytkownikami Serwisu Internetowego oraz docelowo złożenie Wniosku, bądź podpisanie Umowy między Użytkownikami, bądź Użytkownikiem, a Instytucją Finansującą.
  3. EFUND24 prezentuje informacje o Programach Instytucji Finansujących, których lista jest dostępna w Serwisie Internetowych pod adresem wskazanym w 2, punkt 4.
  4. EFUND24 oświadcza, że Serwis Internetowy jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy EFUND24, z należytą starannością.
  • 7. Odpowiedzialność EFUND24.
  1. Jeżeli usługi świadczone przez EFUND24 wymagają podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane rzetelne, prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza, bądź Formularza Kontaktowego, Wniosku, czy też informacji o Programie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi dany Użytkownik, bez znaczenia przy tym pozostaje rodzaj Konta Użytkownika, z którego dane są wprowadzane.
  2. EFUND24 nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika, bądź Pośrednika obowiązku, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, względem osób trzecich, których dane zostały udostępnione w sposób błędny bądź wprowadzone/udostępnione bez ich wiedzy i zgody.
  3. Każdorazowo Pośrednik wprowadzając dane klienta do Formularza lub Formularza Kontaktowego oświadcza, że jest upoważniony do takiej czynności przez swojego mocodawcę. EFUND24 nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wprowadzenie danych jakiegokolwiek podmiotu do Serwisu Internetowego.
  4. Dane dotyczące Programów oferowane przez EFUND24, bądź informacje udostępniane Użytkownikom, są jedynie orientacyjne i zostały przygotowane przez same Instytucje Finansujące, bądź na podstawie danych udostępnionych przez podmioty współpracujące z EFUND24 w zakresie oferowanych przez nie produktów i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. EFUND24 nie odpowiada za rzetelność prezentowanych informacji, które zostały wprowadzone przez Instytucję Finansującą, bądź opracowane na podstawie nierzetelnie przekazanych EFUND24 danych.
  5. EFUND24 nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie Internetowym i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność tych danych, ani też za skutki korzystania z Serwisu Internetowego.
  6. EFUND24 nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn niezależnych od EFUND24. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od EFUND24 ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu Internetowego, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. EFUND24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego.
  7. EFUND24 nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez EFUND24 wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, EFUND24 może uniemożliwić dostęp do tych danych. EFUND24 nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych EFUND24 zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, EFUND24 ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, który takie dane wprowadził, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  9. Wyłącza się uprawnienia Użytkowników wobec EFUND24 z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  10. EFUND24 nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za utracone korzyści.
  11. EFUND24 nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim, przez Użytkownika, danych logowania do stanowiska indywidualnego, a w konsekwencji również Konta Użytkownika.
  • 8. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
   1. Organizacja procesu rozpatrywania Reklamacji przez Użytkowników ma na celu zapewnienie wszystkim osobom i podmiotom korzystającym z usług EFUND24 możliwie sprawnego i wyczerpującego merytorycznie wyjaśnienia zgłaszanego przez danego Użytkownika zdarzenia.
   2. Reklamacje mogą zostać złożone przez Użytkownika:
    1. w formie pisemnej na adres: EFUND24 sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 62, 02-733 Warszawa.
    2. za pomocą wiadomości elektronicznej skierowanej na adres: biuro@pozyskajfinansowanie.pl
    3. poprzez wypełnienie formularza w Serwisie Internetowym.
   3. Reklamacja powinna być złożona przez Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia naruszenia. W przypadku przekroczenia terminu Reklamacja nie zostanie uwzględniona.
   4. Reklamacja, aby była rozpoznana powinna zawierać Kompletne dane Użytkownika, którego dotyczy, w tym w szczególności login, nazwę lub firmę Użytkownika, numer NIP, adres e-mailowy, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, a nadto określenie oczekiwań Użytkownika odnośnie sposobu rozpatrzenia Reklamacji. Jedynie dostarczenie wszystkich przytoczonych powyżej informacji będzie traktowane jako skuteczne złożenie Reklamacji i będzie powodowało rozpoczęcie biegu terminu udzielenia odpowiedzi na Reklamację.
   5. EFUND24 jest uprawniony do dostarczenia odpowiedzi na Reklamację za pomocą poczty konwencjonalnej bądź elektronicznej, przy czym domyślnym sposobem udzielenia odpowiedzi na Reklamację będzie wysłanie wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika.
   6. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej wpływu do EFUND24, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.
   7. W sprawach szczególnie skomplikowanych, w przypadku jeżeli dotrzymanie wymienionego powyżej 30 dniowego terminu rozpoznania Reklamacji jest niemożliwe, termin udzielenia merytorycznej odpowiedzi może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
    O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi EFUND24 poinformuje Użytkownika, przed upływem 30 dniowego terminu.
   8. Termin rozpatrzenia Reklamacji uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu wiadomość elektroniczna, bądź pismo zawierające odpowiedź na Reklamację zostało wysłane Użytkownikowi. W przypadku korzystania z poczty konwencjonalnej przesyłka powinna zostać nadana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
   9. EFUND24 jednocześnie informuje, że w przypadku uznania danej Reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.
   10. Postępowanie odwoławcze nie wyklucza dochodzenia przez Użytkownika roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Właściwym dla siedziby EFUND24 jest Sąd Rejonowy w Lublinie.
  • 9. Pliki cookies.
  1. EFUND24 zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są do korzystania z Serwisu Internetowego. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  3. EFUND24 jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  4. EFUND24 wykorzystuje pliki (cookies) przede wszystkim w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
  3. możliwości logowania do Serwisu Internetowego,
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu Internetowego.
  1. Serwis Internetowy stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu Internetowego (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
  3. EFUND24 informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron Serwisu Internetowego.
  4. Pliki cookies z których korzysta EFUND24 (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
  5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu lub na stronie producenta.
  • 10. Wymagania techniczne.
  1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. posiadanie aktualnej przeglądarki np.: Firefox, Chrome, Chrome Mobile, Microsoft Internet Explorer, Opera,  WebKit Mobile,
   2. włączona obsługa cookies i JavaScript,
   3. połączenie z siecią Internet.
  2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia opisanych powyżej wymogów technicznych, EFUND24 nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego, bądź wszystkich jego funkcjonalności będzie możliwe i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług, w szczególności na poprawność funkcjonowania Formularza, bądź Formularza Kontaktowego i możliwości wygenerowania Raportu, a także dokonania płatności.
  3. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownika i EFUND24, EFUND24 zastrzega sobie prawo przerwania połączenia internetowego z Użytkownikiem i zakończenia sesji po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie Internetowym.
  4. EFUND24 zapewnia korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na świadczone w ramach Serwisu Internetowego usługi. EFUND24 nie odpowiada za działania Użytkownika w tym zakresie oraz zabezpieczenie Urządzenia końcowego przed dostępem osób trzecich.

   

   

  • 11. Zmiana regulaminu.
   1. EFUND24 zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu następować będzie poprzez aktualizację jego treści w Serwisie Internetowym.
   2. O wszystkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również zamieszczona w Serwisie Internetowym.
   3. Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Serwisu Internetowego wywołuje skutek z chwilą powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu i jego akceptacji przez Użytkownika podczas logowania.
   4. Korzystanie z Serwisu Internetowego po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją zmian i wyrażeniem na nie zgody.
   5. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
  • 12. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
  1. Polityka prywatności Serwisu Internetowego znajduje się pod adresem: https://www.pozyskajfinansowanie.pl/polityka-cookies/, oddzielnie akceptowany przez Użytkownika.
  2. Informacje dotyczące obowiązków informacyjnych związanych z RODO znajdują się pod adresem: https://www.pozyskajfinansowanie.pl/rodo/, oddzielnie akceptowany przez Użytkownika.
  • 13. Postanowienia końcowe.
  1. EFUND24 zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu Internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz możliwość zaprzestania świadczenia usługi w każdym czasie bez podania przyczyny. O powyższym zdarzeniu Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez umieszczenie w Serwisie Internetowym stosownego komunikatu.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usług, polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2018r. poz. 1954 t.j).
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim. Język polski jest również właściwy w relacji z Użytkownikiem, w związku ze świadczonymi przez EFUND24 usługami za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  4. Prawem właściwym dla stosunków EFUND24 z Użytkownikiem przed zawarciem umowy oraz dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są przepisy prawa polskiego, zaś sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny według właściwości ogólnej.
  5. Serwis Internetowy zawiera treści (np. znaki towarowe) będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu Internetowego wynikające z Regulaminu wymaga zgody EFUND24.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie w jakim znajdują zastosowanie do świadczeń objętych Regulaminem.

   

  Cennik. Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Cennik dla MŚP i Pośredników

  Aktualny cennik jest dostępny pod adresem: https://www.pozyskajfinansowanie.pl/uzytkownicy/subscription-plans.html

   

  Cennik dla Instytucji Finansujących

  Ceny funkcjonalności dostarczanych przez Serwis Internetowy dla Instytucji Finansujących będą ustalane indywidualnie i będą stanowiły przedmiot odrębnych umów zawieranych pomiędzy EFUND24 a Instytucją Finansującą.