Menu

RODO

RODO - obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego https://pozyskajfinansowanie.pl (dalej Serwis Internetowy)? Jak się z nami skontaktować?

 

Administratorem danych osobowych jest EFUND24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. T. Zana 11a (20-601 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562980 (dalej EFUND24).

 

 

Skontaktujesz się z nami w jeden z poniższych, wybrany przez Ciebie sposobów:

e-mail: kontakt@pozyskajfinansowanie.pl

telefon: +48 534 874 845

www: https://pozyskajfinansowanie.pl

pisemnie: na adres korespondencyjny EFUND24, tj. 02-733 Warszawa, ul. Kurpińskiego 62.

 

Jak użytkownik Serwisu Internetowego może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych?

 

Kontakt z inspektorem danych osobowych odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@pozyskajfinansowanie.pl

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

 

Zawarcie umowy kredytowej, lub pożyczkowej z wybranym podmiotem dostarczającym finansowania:

Od użytkowników Serwisu Internetowego pobierane są dane niezbędne do zawarcia umowy pożyczkowej, lub kredytowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane są przechowywane przez okres 6 lat, po którym są usuwane.

 

Marketing:

Dane pozyskiwane do działań marketingowych będą usuwane na podstawie żądania ich usunięcia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Usunięcie zgody odbywa się poprzez wysłanie informacji do inspektora danych osobowych na jeden ze wskazanych wyżej (dział „Jak się z nami skontaktować?”) sposobów.

 

Media społecznościowe (facebook, linkedin):

Poprzez profile Serwisu Internetowego umieszczamy posty w wybranych mediach społecznościowych. Posty przekazują ważne informacje dotyczące Serwisu Internetowego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Usunięcie zgody odbywa się poprzez wysłanie informacji do inspektora danych osobowych na jeden ze wskazanych wyżej (dział „Jak się z nami skontaktować?”) sposobów.

 

 

 

Newsletter:

Newsletter wysyłany jest na podane adresy e-mail Użytkownika Serwisu Internetowego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wysyłkę prowadzimy do momentu wycofania zgody – wtedy usuwamy adres e-mail. Wycofanie zgody odbywa się poprzez wysyłanie maila na adres kontakt@pozyskajfinansowanie.pl.

Czy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Z chwilą zalogowania do Serwisu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją postanowień Regulaminu świadczenia usług przez EFUND24 na rzecz Użytkownika za pomocą środków porozumiewania na odległość, w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań EFUND24 i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu Internetowego?

 

 1. Prawo do żądania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 2. Prawo do usunięcia danych osobowych,
 3. Prawo do wglądu do swoich danych,
 4. Prawo do uzupełniania, uaktualniania i sprostowania w przypadku zmiany danych osobowych,
 5. Prawo do przeniesienia danych, w przypadku, gdy infrastruktura techniczna to umożliwia,
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody wiązać się może z rezygnacją z usług świadczonych przez EFUND24, a nadto cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu – gdy użytkownik stwierdzi, że dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Użytkownik Serwisu Internetowego może i powinien kontaktować się z nami, gdy chce skorzystać z przysługujących mu praw.

 

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi, należy skontaktować się Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

 

Komu udostępniamy informacje o użytkowniku Serwisu Internetowego?

 

Podmiotom współpracującym z EFUND24 w tym w szczególności:

 1. pracownikom i współpracownikom EFUND24, którzy muszą mieć dostęp do danych Użytkowników;
 2. podmiotom przetwarzającym w imieniu EFUND24 dane osobowe Użytkowników i uczestniczącym w realizacji usług dostarczanych przez Serwis Internetowy, tj.:
  • podmiotom świadczącym na rzecz EFUND24 usługi niezbędne z punktu widzenia, prowadzenia i realizacji usługi, np. w zakresie obsługi i wysyłki korespondencji lub w procesie obsługi Użytkowników, bądź obsługi księgowej wpłat dokonywanych przez Użytkowników;
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne EFUND24 lub udostępniającym EFUND24 narzędzia i systemy teleinformatyczne;
  • podmiotom świadczącym na rzecz EFUND24 usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe lub pomoc prawną, podatkową bądź rachunkową;
 3. następującym instytucjom finansującym:
 4. Agencja Leasingu i Finansów S.A.
 5. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
 6. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
 7. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 8. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
 9. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
 10. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 11. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S. A.
 12. Agroreg S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
 13. Alior Bank
 14. Bank Gospodarstwa Krajowego
 15. Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
 16. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 17. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
 18. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
 19. Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
 20. Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
 21. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
 22. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
 23. Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach
 24. Fundacja Inkubator
 25. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 26. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
 27. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
 28. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 29. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
 30. Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
 31. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 32. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
 33. Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
 34. Fundacja Wałbrzych 2000
 35. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
 36. Fundacja Wspomagania Wsi
 37. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 38. Fundacja „Przedsiębiorczość”
 39. Fundusz Górnośląski S.A.
 40. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
 41. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 42. Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
 43. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 44. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 45. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 46. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 47. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
 48. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 49. Lubelska Fundacja Rozwoju
 50. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 51. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 52. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
 53. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
 54. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 55. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 56. Pomorski Fundusz Pożyczkowy
 57. Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
 58. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 59. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
 60. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
 61. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych
 62. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 63. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
 64. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych
 65. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 66. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
 67. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 68. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
 69. Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości
 70. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 71. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 72. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
 73. Towarzystwo Rozwoju Powiśla
 74. Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
 75. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 76. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 77. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 78. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 79. Śląski Fundusz Pożyczkowy
 80. Żuławski Bank Spółdzielczy
 81. Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 

Jakie obowiązki spoczywają na EFUND24 oraz podmiotach, którym EFUND24 udostępnił dane osobowe w związku z ich udostępnieniem?.

 

Udostępnianie danych osobowych powoduje, iż podmiot, któremu zostały one udostępnione staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1), ustalając dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.

 

Podmiot otrzymujący takie dane w związku ze świadczeniem przez EFUND24 usług wynikających z funkcjonowania Serwisu Internetowego, zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Podmiot taki zobowiązuje się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób, które będą miały dostęp do danych osobowych udostępnionych przez EFUND24 oraz do nadania im stosownych uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

 

W związku z udostępnieniem danych osobowych przez EFUND24, podmioty otrzymujące dane osobowe zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób których dane pozyskują.

 

EFUND24 spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 RODO w stosunku do osób, których dane pozyskał w ramach Serwisu Internetowego w zakładce RODO. Dla kategorii osób zatrudnionych przez EFUND24, powyższy obowiązek został spełniony indywidualnie w ramach łączącego EFUND24 z zatrudnionym stosunku prawnego.